Chúng tôi có - Bạn sẽ có
Chúng tôi biết- Bạn sẽ biết

Bất phương trình - Hệ bất phương trình