Chúng tôi có - Bạn sẽ có
Chúng tôi biết- Bạn sẽ biết

Đại số và giải tích