Chúng tôi có - Bạn sẽ có
Chúng tôi biết- Bạn sẽ biết

Lượng giác